Трговија со луѓе

ОПШТ ПРЕГЛЕД НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

Што е трговија со луѓе?

    Трговијата со луѓе е меѓународен проблем и претставува модерна форма на ропство. Во процесот на трговија со луѓе најсурово се искористува човечкото тело и труд  при што на жртвите им се прекршуваат основните човекови права, почнувајќи од ограничување на движење, па сè до насилство и злоупотреба. Најчесто се случува во сексуалната индустрија, градежниот и земјоделскиот сектор, но, исто така, и во приватните домаќинства препознаени како сектори со слаби колективни права. Наспроти глобалните залагања за спречување, овој феномен сè уште опстојува.
    Трговијата со луѓе како феномен е предизвикан од различни фактори кои се јавуваат во сите фази на процесот на трговијата со луѓе: во земјите на потекло (невработеноста, сиромаштијата, војни, политичка нестабилност, лоши социјални услови, родова нееднаквост) во земјите на дестинација (побарувачка за евтина работна сила или репресивни миграциони политики) и за време на миграцијата (недостаток на безбедни и легални можности за миграција). Како претходница на набројаните фактори свој удел имаат и насилството, посебно семејното насилство, сексуалната злоупотреба, дискриминацијата, родителската запоственост, ниското ниво на образование и  недостатокот на животни вештини.
     Потрагата по подобар живот, можностите за вработување, подобрата заработувачка, потрагата по поквалитетно образование или, пак, желбата да се откријат нови земји комбинирано со недостатокот на информации придонесува за донесување на неинформирани одлуки коишто многу лесно можат да бидат искористени од страна на трговците.
Кога станува збор за бројот на жртви на светско па дури и на државно ниво невозможно е да се даде конкретна, точна и општоприфатена статистика. Различни засегнати страни, вклучувајќи меѓународни организации, институционални партнери и невладини организации применуваат различни техники за собирање податоци и користат различни индикатори.
    Покрај ова постојат и други причини поради коишто не може да се даде точна бројка која ќе ја отслика реалноста, како, на пример: голем број на непријавени случаи; слаба идентификација; страв да се пријави случајот од страна на жртвите бидејќи се или биле под закана од страна на трговците; страв да не бидат притворени како илегални мигранти поради постоење на различни законодавства; недоверба во надлежните институции коишто го спроведуваат законот а често се случува жртвите да не се препознаваат самите како жртви.
Спротивно на стереотипот дека трговијата со луѓе, главно, се случува во сексуалната  индустрија а жртвите се млади и наивни жени, голем дел од тргуваните лица во целиот свет, всушност, се мажи и тоа најмногу, со цел, за трудова експлоатација.
Меѓународната заедница многу одамна започна да се залага и да гради политики, да изготвува и имплементира конвенции, а државите, пак, да изготвуваат стратегии и национални акциони планови за спречување и справување со овој феномен, но, за жал, и по многу години, трговијата со луѓе сè уште е присутна, во неразвиените земји, земјите коишто се во развој како и во економски развиените земји, во поствоени и земји коишто се во војна, накратко речено трговијата со луѓе претставува глобален проблем и ниедна земја не е имуна на овој феномен.
    Иако трговијата со луѓе претставува заеднички проблем за сите земји на светско ниво, сепак, различни земји користат различни пристапи и ја третираат на различни начини. Многу од земјите ја препознаваат трговијата со луѓе како сериозно прекршување на човековите права но, сепак, не пружаат соодветна помош, поддршка и заштита  на тргуваните лица.
Дури и кога во одредени случаи е понудена краткорочна помош, недостасуваат долгорочни решенија, како што се, пристап до пазарот на трудот, или добивање на долгорочна дозвола за престој (ако тргуваното лице не сака или не може да се врати во својата земја).
    Генерално, државните политики тежнеат и се концентрираат на мерките во областа на контрола на криминалитетот и миграциските политики а многу помалку на заштитата на човековите права на тргуваните лица.
Градењето на политики за борба против трговија со луѓе во коишто ќе се имплементира пристапот на почитување на човековите права овозможува соодветно адресирање на причините за појава на трговијата со луѓе коешто, пак, од друга страна, ќе придонесе за зајакнување на ранливите групи.

 • РЕЗУЛТАТИ од избор за најдобра новинарска статија на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  РЕЗУЛТАТИ од  избор за најдобра новинарска статија на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  На ден 17.10.2017, во просториите на Отворена Порта во Скопје се одржа состанок на членовите на стручното жири за избор на најдобра новинарска статија на тема „Трговија со луѓе“ на кој што се разгледуваа апликациите пристигнати за време на конкурсот. На јавниот повик имаа можност да конкурираат сите заинтересирани новинари од печатени и електронски медиуми до 5 октомври 2017, со една или  повеќе статии објавени во периодот од 1 декември 2016 до 30 септември 2017 година.

  Пристигнатите апликациите доставени за време на конкурсот ги разгледа и оцени независна жири комисија и притоа ја донесе следнава одлука:

  Прва награда

  Новинар: Стојанка Митреска

  Текст: “Примамливите огласи за работа можат да бидат и мачка во вреќа”

  Објавен: 30.09.2017

  Медиум: Плус Инфо

  Втора награда

  Новинар: Петар Клинчарски

  Текст: „Жртвите на трговија со луѓе - жртви на институционална негрижа“

  Објавен: 29.09.2017

  Медиум: 360 Степени

  Комисијата одлучи дека оваа година наместо трета награда додели посебна  награда за младите средношколци кои се пријавија на конкурсот и покажаа иницијатива и мотивираност за истражувања во областа на трговија со луѓе. Награда за младите средношколци: Стеван Богданов и Евгенија Атанасова

  Текст: “Трговија со луѓе – ропството на современиот свет”

  Објавен: 30.09.2017

  Медиум: Телевизија Стар

   

   

   

  Дознајте повеќе!
 • Огласот е затворен Оглас за ангажирање на консултант

    Огласот е затворен ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ
  Здружението за акција против насилоство и трговија со луѓе Отворена Порта распишува оглас за ангажирање на консултант за идентификација и проценка на потребите на младите во Гевгелија и недостатоците во локалната подршка за децата на кои што им се потребни специјализирани заштитин сервиси. За повеќе информации: ToR Consultant 19 07 2017 (2).pdf

   

  Дознајте повеќе!
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ЈАВНОТО ГЛАСАЊЕ ПРЕКУ ФЕЈСБУК

  ИЗВЕСТУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ЈАВНОТО ГЛАСАЊЕ ПРЕКУ ФЕЈСБУК

   ПРОЕКТ ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ

  ИЗБОР НА НАЈДОБАР МУЛТИМЕДИЈАЛЕН

  ПРОИЗВОД НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  Мултимедијалниот производ со реден број 18 изработен од Валон Рамадани / Вулнет Рамадани / Дритон Синани / Мерал Јусуфи / Луан Дехари / Едон Јонузи / Арта Адеми / Бурим Рамадани / Петрит Ајдари / Рилинд Исени - Гимназија "Кирил Пејчиновиќ" - Тетово

  јавноста го избра за НАЈДОБАР МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПРОИЗВОД НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ со 13000 допаѓања. Победниците ќе добијат парична награда во вредност од 200 евра во денарска противредност. 

  Како дел од проектот ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ беше објавен конкурс за избор на најдобар мултимедијален продукт на кој што аплицираа 32 производи. Право на учество имаа младите на возраст од 14 до 23 години од  Р. Македонија здружени во тимови или индивидуално.  Учесниците имаа можност да конкурираат со еден или повеќе мултимедијалени производи..

  Сите 32 производи се постирани на страната https://www.facebook.com/Избор-на-најдобар-мултимедијален-производ на која што онлајн публиката го избра најдобариот мултимедијален производ со ставање на like на самото видео. Гласањето за најдобар мултимедијален производ започна на 1 јуни и заврши на  31 јуни 2017.

   Другите 3 (три) најдобри идеи ќе бидат селектирани од  стручно жири  и ќе бидат наградени со парична награда:

  • 1 награда од стручно жири- од 150 евра.
  • 2 и 3 награда од стручно жири- од 100 евра.

  На 21 јули 2017 ќе бидат објавени наградените производи од страна на стручното жири.

  До 5 август 2017 година победниците ќе ги добијат своите парични средства. 
  Официјалното доделување на сертификати за награди ќе биде дополнително организирано.

  Дознајте повеќе!
 • СОС линија за помош при трговија со луѓе

  Информирајте се за трговијата со луѓе на нашата СОС линија!

  Дознајте повеќе!
 • СОЗДАДИ НАДЕЖ Хуманитарен базар на ракотворби


  СОЗДАДИ НАДЕЖ е мотото под кое во очи на Светскиот ден на бегалците ќе се одржи продажен хуманитарен базар на ракотворби кои ги изработиле бегалци. 
  139 лица бегалци и мигранти изработија преку 100 парчиња накит, украси и слики како дел од 15 работилници за арт терапија одржани во транзитните центри Табановце и Винојуг, како и во прифатниот центар Визбегово. 
  Ракотворбите ќе бидат на продажба, а собраните средства ќе се употребат за поддршка на потребите на бегалците и мигрантите во Македонија.
  Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите, спроведен од Македонско здружение на млади правници во соработка со Отворена Порта - Open Gate: La Strada Macedonia ве кани да бидете дел од овој настан и да придонесете кон зајакнувањето на јавната свест за бегалците и кон добросостојбата на овие лица.
  USAID Macedonia #withrefugees #refugeeday 

  Дознајте повеќе!
 • Дознајте повеќе!
Видеа
 • МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
  МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
 • Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
  Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
 • КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
  КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
 • Спречи, Заштити, Надомести
  Спречи, Заштити, Надомести
 • Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
  Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
 • Банер Хана
  Банер Хана
Донатори
Top