Трговија со луѓе

ОПШТ ПРЕГЛЕД НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

Што е трговија со луѓе?

    Трговијата со луѓе е меѓународен проблем и претставува модерна форма на ропство. Во процесот на трговија со луѓе најсурово се искористува човечкото тело и труд  при што на жртвите им се прекршуваат основните човекови права, почнувајќи од ограничување на движење, па сè до насилство и злоупотреба. Најчесто се случува во сексуалната индустрија, градежниот и земјоделскиот сектор, но, исто така, и во приватните домаќинства препознаени како сектори со слаби колективни права. Наспроти глобалните залагања за спречување, овој феномен сè уште опстојува.
    Трговијата со луѓе како феномен е предизвикан од различни фактори кои се јавуваат во сите фази на процесот на трговијата со луѓе: во земјите на потекло (невработеноста, сиромаштијата, војни, политичка нестабилност, лоши социјални услови, родова нееднаквост) во земјите на дестинација (побарувачка за евтина работна сила или репресивни миграциони политики) и за време на миграцијата (недостаток на безбедни и легални можности за миграција). Како претходница на набројаните фактори свој удел имаат и насилството, посебно семејното насилство, сексуалната злоупотреба, дискриминацијата, родителската запоственост, ниското ниво на образование и  недостатокот на животни вештини.
     Потрагата по подобар живот, можностите за вработување, подобрата заработувачка, потрагата по поквалитетно образование или, пак, желбата да се откријат нови земји комбинирано со недостатокот на информации придонесува за донесување на неинформирани одлуки коишто многу лесно можат да бидат искористени од страна на трговците.
Кога станува збор за бројот на жртви на светско па дури и на државно ниво невозможно е да се даде конкретна, точна и општоприфатена статистика. Различни засегнати страни, вклучувајќи меѓународни организации, институционални партнери и невладини организации применуваат различни техники за собирање податоци и користат различни индикатори.
    Покрај ова постојат и други причини поради коишто не може да се даде точна бројка која ќе ја отслика реалноста, како, на пример: голем број на непријавени случаи; слаба идентификација; страв да се пријави случајот од страна на жртвите бидејќи се или биле под закана од страна на трговците; страв да не бидат притворени како илегални мигранти поради постоење на различни законодавства; недоверба во надлежните институции коишто го спроведуваат законот а често се случува жртвите да не се препознаваат самите како жртви.
Спротивно на стереотипот дека трговијата со луѓе, главно, се случува во сексуалната  индустрија а жртвите се млади и наивни жени, голем дел од тргуваните лица во целиот свет, всушност, се мажи и тоа најмногу, со цел, за трудова експлоатација.
Меѓународната заедница многу одамна започна да се залага и да гради политики, да изготвува и имплементира конвенции, а државите, пак, да изготвуваат стратегии и национални акциони планови за спречување и справување со овој феномен, но, за жал, и по многу години, трговијата со луѓе сè уште е присутна, во неразвиените земји, земјите коишто се во развој како и во економски развиените земји, во поствоени и земји коишто се во војна, накратко речено трговијата со луѓе претставува глобален проблем и ниедна земја не е имуна на овој феномен.
    Иако трговијата со луѓе претставува заеднички проблем за сите земји на светско ниво, сепак, различни земји користат различни пристапи и ја третираат на различни начини. Многу од земјите ја препознаваат трговијата со луѓе како сериозно прекршување на човековите права но, сепак, не пружаат соодветна помош, поддршка и заштита  на тргуваните лица.
Дури и кога во одредени случаи е понудена краткорочна помош, недостасуваат долгорочни решенија, како што се, пристап до пазарот на трудот, или добивање на долгорочна дозвола за престој (ако тргуваното лице не сака или не може да се врати во својата земја).
    Генерално, државните политики тежнеат и се концентрираат на мерките во областа на контрола на криминалитетот и миграциските политики а многу помалку на заштитата на човековите права на тргуваните лица.
Градењето на политики за борба против трговија со луѓе во коишто ќе се имплементира пристапот на почитување на човековите права овозможува соодветно адресирање на причините за појава на трговијата со луѓе коешто, пак, од друга страна, ќе придонесе за зајакнување на ранливите групи.

 • ToR national consultant for action plan and training on the Unified SOPs Macedonia
  Дознајте повеќе!
 • Terms of Reference Expert for conducting a need assessment of CSO’s Project: Strategic partnerships to develop a social agenda for change: “Recognize, Respect and Realize RIGTHS” Ref. no. IPA/2017/392-541

  Terms of Reference

  Expert for conducting a need assessment of CSO’s

   Project: Strategic partnerships to develop a social agenda for change:

  “Recognize, Respect and Realize RIGTHS” Ref. no. IPA/2017/392-541

   

  Дознајте повеќе!
 • Стратешки партнерства за развивање на социјална агенда за промени

   

  Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе - Отворена порта Ла страда, го промовираше проектот Стратешки партнерства за развивање на социјална агенда за промени: Препознај, почитувај и остварувај права“ финансиран од Европската Унија.

  Неговото спроведување треба да овозможи зајакнување на граѓанските организации во Македонија, како и нивна можност за финансирање преку програма за ре-грантирање за поддршка на здруженија на граѓани кои што делуваат во областа на заштитата на човековите права (жени, деца, социјални права, миграција, организиран криминал вклучувајќи ја и трговијата со луѓе и експлоатацијата).

  Дознајте повеќе!
 • Open call for Consultancy

  Open call for Consultancy for the Guide on referral system/social service delivery for migrants

  Title: IRIS NETWORKing - CSOs for protection sensitive migration management

  Дознајте повеќе!
 • ПОВИК ЗА ОБУКА

  Дознајте повеќе!
 • Меѓународен ден на жената 8 март Почитување на правата на жените работнички и искоренување на трудовата експлоатација

  Меѓународен ден на жената  8 март 
  Почитување на правата на жените работнички и искоренување на трудовата експлоатација

  Овој 8 ми март го посветуваме на жените работнички од текстилната и кожарската индустрија  и повикуваме на почитување на работничките права и искоренување на трудовата експлоатација која што се случува во Македонија.

  Текстилната индустрија е најголема извозна индустрија во Македонија која допринесува економска стабилност, производство, работа, извоз. Податоците од теренските истражувања што Отворена Порта ги направи во 2015/2016 за текстилната и кожарската индустрија укажуваат на полова дискриминација, односно жени работници кои заработуваат помалку од нивните машки колеги за работа со еднаква вредност. Жените претежно се наоѓаат во  безизлезна состојба и не можат да излезат  од услови на сиромаштија со речиси никакви можности за работа. Ниските плати вршат структурно, економско насилство врз работниците, особено врз жените. Зависноста е клучен збор тука,  главно за илјадниците жени принудени да останат на работното место, без разлика колку се лоши условите за работа.  Ниските плати, исто така, резултираат со сиромаштија која  двојно и тројно ги оптоварува  жените работнички. На пример повеќе жени работнички од  Македонија споделија дека покрај работата во фабрика , мора да се ангажираат и во земјоделството за да преживеат.

  За жал многу ретко работниците пријавуваат прекршување на работничките права и трудова експлоатација, најмногу поради страв да не  ја загубат работата или поради недоверба во институциите и судството.

  Ние го осудуваме пазарот кој ги експлоатира и прекршува правата на жените работнички особено во текстилната и кожарската индустрија.  

  Ние сметаме дека Владата треба да посвети повеќе внимание на мерките за сузбивање на трудовата експлоатација,  заштитата на човековите права, вклучувајќи ги и работничките права  и истите да бидат приоритет во нејзината работа.

  Како организација ќе продолжиме да ги заштитуваме и да се бориме за правата на жените работнички,  жртвите на трудова експлоатација и трговија со луѓе.  Ве потсетуваме дека истражувањето на Отворена порта можете да го проследите на следниов линк: http://www.lastrada.org.mk/mainarchive/The-real-cost-of-our-shoes-REPORT-SUPER-LOW.pdf

   

  Дознајте повеќе!
Видеа
 • МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
  МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
 • Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
  Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
 • КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
  КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
 • Спречи, Заштити, Надомести
  Спречи, Заштити, Надомести
 • Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
  Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
 • Банер Хана
  Банер Хана
Донатори
Top