Причини и последици од трговија со луѓе

 

ПРИЧИНИ ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

Постојат голем број причини за појава на трговијата со луѓе. Најчесто, тие се одредени од бројни политички, економски, социјални и културни фактори.
Трговијата со луѓе функционира на принципот понуда и побарувачка.
Од една страна, во земјите на потекло постојат поттикнувачки фактори (невработеноста, сиромаштијата, социјалната исклученост, ситуации на воени конфликти и угнетување, недостаток на политичката, социјалната и економската стабилност, семејното насилство, половата дискриминација, недостаток на пристап до образование и информации итн.) коишто влијаат на луѓето да мигрираат во некој друг град или држава во потрага по подобар живот или, едноставно, во борбата за опстанок.
Од друга страна, во развиените и богати земји, односно земји на дестинација, пак,  постои голема побарувачка за евтини производи, евтина работна сила и евтини услуги (повлекувачки фактори). Организираните криминални групи си нашле свој интерес и можност за остварување на огромна заработка со поврзување на  понудата и побарувачката.

Сите овие причини прдонесуваат до зголемување на (желбата за) миграцијата, меѓутоа, во услови на ограничени можности за легална миграција поради бројните репресивни политики, луѓето користат разни криумчарски канали и посредници изложувајќи се на измама, насилство, злоупотреба и експлоатација.
Воедно, постојат и таканаречени „универзални фактори“ коишто, исто така, имаат свој удел во развојот на трговијата со луѓе. Отсуство на информации за трговијата со луѓе како и вистинити информации за можностите во странство, корупција на владините претставници во земјите на потекло, транзит и дестинација одговорни за борба против трговија со луѓе, непостоење на инкриминација на трговијата со луѓе во одредени земји, или, пак, несоодветна казнена политика за сторителите,  строгите визни  и имиграциони режими, како и несоодветните капацитети на лицата коишто се задолжени да го спроведуваат законот и да ги контролираат границите доведуваат до олеснување на дејствувањето на трговијата со луѓе и зголемување на ранливоста кај населението.

ПОСЛЕДИЦИ

Трговијата има сериозни негативни последици врз физичкото и психичкото здравје на жртвата. Колку подолго жртвите остануваат под контрола на  трговците, потешки и подолготрајни се последиците од нивната траума. 

Жртвите во процесот на трговијата со луѓе биле злоупотребувани и експлоатирани  во специфични услови што може да резултира со краткорочни и долгорочни, полесни или потешки, психички и физички повреди, болести и инфекции, особено полово преносливи или, пак, ХИВ-вируси, а понекогаш тоа оди дотаму што резултира дури и со инвалидитет и смрт. Симптомите како анксиозност, депресија, отуѓеност, дезориентација, агресија и тешкотии со концентрацијата се директна последица  од дологорочни и повторувачки трауматски искуства што ги искусиле жртвите на трговија со луѓе. Студиите укажуваат на тоа дека повредите и траумите стекнати во процесот на трговијата со луѓе можат да се присутни и долго по излегувањето на лицето од ситуацијата на експлоатација, особено ако не е обезбедена соодветна поддршка и советување.
Рехабилитацијата и реинтеграцијата на жртвите од трговијата со луѓе е долгорочен и комплексен процес кој со сигурност не може да гарантира успех. Дури и кога физички проблемите можат да се решат а стигмата да се надмине, траумата и психолошката штета го отежнуваат целиот процес на заздравување кој и онака е дополнително отежнат од проблемите со достапноста на услугите. Некои жртви не можат да се приспособат на начинот на живот што претходно го сметале за „нормален“.
Правата на жртвите често продолжуваат да се прекршуваат дури и откако истите ќе излезат од ситуација на експлоатација и трговија, односно во многу случаи тие се соочуваат со повторна виктимизација. Имено, во многу земји сè уште заштитата што им се обезбедува на тргуваните лица директно е условена од нивната соработка со властите. Меѓутоа, условната заштита стои во противречност со пристапот на човековите права, при што на жртвите на експлоатацијата им гарантира безусловна поддршка и почитување на нивните права и се спротивставува на употребата на тргуваните лица само како на инструменти во кривичната постапка.
 

 • Стратешки партнерства за развивање на социјална агенда за промени

   

  Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе - Отворена порта Ла страда, го промовираше проектот Стратешки партнерства за развивање на социјална агенда за промени: Препознај, почитувај и остварувај права“ финансиран од Европската Унија.

  Неговото спроведување треба да овозможи зајакнување на граѓанските организации во Македонија, како и нивна можност за финансирање преку програма за ре-грантирање за поддршка на здруженија на граѓани кои што делуваат во областа на заштитата на човековите права (жени, деца, социјални права, миграција, организиран криминал вклучувајќи ја и трговијата со луѓе и експлоатацијата).

  Дознајте повеќе!
 • Open call for Consultancy

  Open call for Consultancy for the Guide on referral system/social service delivery for migrants

  Title: IRIS NETWORKing - CSOs for protection sensitive migration management

  Дознајте повеќе!
 • ПОВИК ЗА ОБУКА

  Дознајте повеќе!
 • Меѓународен ден на жената 8 март Почитување на правата на жените работнички и искоренување на трудовата експлоатација

  Меѓународен ден на жената  8 март 
  Почитување на правата на жените работнички и искоренување на трудовата експлоатација

  Овој 8 ми март го посветуваме на жените работнички од текстилната и кожарската индустрија  и повикуваме на почитување на работничките права и искоренување на трудовата експлоатација која што се случува во Македонија.

  Текстилната индустрија е најголема извозна индустрија во Македонија која допринесува економска стабилност, производство, работа, извоз. Податоците од теренските истражувања што Отворена Порта ги направи во 2015/2016 за текстилната и кожарската индустрија укажуваат на полова дискриминација, односно жени работници кои заработуваат помалку од нивните машки колеги за работа со еднаква вредност. Жените претежно се наоѓаат во  безизлезна состојба и не можат да излезат  од услови на сиромаштија со речиси никакви можности за работа. Ниските плати вршат структурно, економско насилство врз работниците, особено врз жените. Зависноста е клучен збор тука,  главно за илјадниците жени принудени да останат на работното место, без разлика колку се лоши условите за работа.  Ниските плати, исто така, резултираат со сиромаштија која  двојно и тројно ги оптоварува  жените работнички. На пример повеќе жени работнички од  Македонија споделија дека покрај работата во фабрика , мора да се ангажираат и во земјоделството за да преживеат.

  За жал многу ретко работниците пријавуваат прекршување на работничките права и трудова експлоатација, најмногу поради страв да не  ја загубат работата или поради недоверба во институциите и судството.

  Ние го осудуваме пазарот кој ги експлоатира и прекршува правата на жените работнички особено во текстилната и кожарската индустрија.  

  Ние сметаме дека Владата треба да посвети повеќе внимание на мерките за сузбивање на трудовата експлоатација,  заштитата на човековите права, вклучувајќи ги и работничките права  и истите да бидат приоритет во нејзината работа.

  Како организација ќе продолжиме да ги заштитуваме и да се бориме за правата на жените работнички,  жртвите на трудова експлоатација и трговија со луѓе.  Ве потсетуваме дека истражувањето на Отворена порта можете да го проследите на следниов линк: http://www.lastrada.org.mk/mainarchive/The-real-cost-of-our-shoes-REPORT-SUPER-LOW.pdf

   

  Дознајте повеќе!
 • Превенција од трговија со деца преку обработка на едукативен филм Набљудувачи

  Отворена Порта спроведе низа на работилници во 12 средни училишта во Скопје и Куманово, каде младите- средношколци имаа можност да го проследат филмот „Набљудувачи“ и да дискутираат на тема превенција од трговија со луѓе. 
  Филмот набљудувачи е 36 минутен филм , снимен во форма на колаж, кој се состои од 3 различни приказни за трговија со деца и млади. Филмот е од едукативен карактер и во последните секвенции од приказната се прикажува еден од многуте начини на конструктивно разрешавање на ситуацијата во кое се нашло детето/младата личност , и којашто не би довела до искуство со трговија со луѓе. 
  Низ овој пристап на анализа на филмот со учениците, се испраќа јасна порака дека некои различни ситуации во кој може да се најде било која млада личност, кој се дел од секојдневниот живот, можат да доведат до позитивни или негативни искуства , зависно од начинот на кој реагираат сите клучни актери во таа ситуација(семејството, младите, заедницата, стручниот персонал од училиштата, наставниците) кои се грижат за благосостојбата на детето. 
  Преку гледањето на филмот и дискусија со учениците се овозможува да се разбере сложеноста на феноменот на трговија со луѓе и да се согледаат можните начини за заштита и намалување на ризикот од трговија со деца. 
  Активностите беа организирани во партнерство со Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје.
  Превенција од трговија со деца преку обработка на едукативен филм Набљудувачи. 

      

  За да го погледнете филмот ве молиме отворете го следниов линк: https://www.youtube.com/watch?v=Thb6Ccot9as 

   

  Дознајте повеќе!
 • Нова регионална иницијатива на ИРИС МРЕЖА

  Нова регионална иницијатива на ИРИС  МРЕЖА

  Заеднички состанок, Скопје, 02.март 2018, домаќин Отворена порта

  Целта на состанокот е преставување на  новите можности на соработка и поддршка на членовите на ИРИС мрежата.

  Повеќе за проектот можете да погледнете на следниов линк: http://iris-see.eu/new-regional-initiative-of-the-iris-network-csos-for-protection-sensitive-migration-management/

  Дознајте повеќе!
Видеа
 • МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
  МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
 • Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
  Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
 • КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
  КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
 • Спречи, Заштити, Надомести
  Спречи, Заштити, Надомести
 • Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
  Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
 • Банер Хана
  Банер Хана
Донатори
Top