Трудова експлоатација

 

Иако терминот ,,трговија со луѓе заради трудова експлоатација” е најчесто користен термин, од страна на специјализираната агенција на Обединетите Нации[1] за стандарди на трудот во целата нејзина историја никогаш не е дефиниран поимот трудова експлоатација. Веројатно сите свои 189 конвенции и речиси 100 години од нивната правна интерпретација, се всушност континуиран обид да се дефинира што претставува трудова експлоатација, толкување и поим кој навистина бара постојано ревидирање и ажурирање за да одговори на променливата реалноста.
Во пракса, тешко е да се повлече јасна линија и одвојување на експлоатацијата како кршење на работничките права од принудната работа или трговијата со луѓе. Во некои европски земји, тесна дефиниција се користи додека во други концептот на трговија со луѓе заради трудова експлоатација е поширок. Овој проблем ја попречува идентификацијата во пракса и создава правна несигурност за работниците.
За да се надмине овој проблеми, Меѓународната Организација на Труд (МОТ) создаде сет на индикатори за да се идентификува принудната работа во пракса како краен резултат на процесот на трговија со луѓе. Подоцна, во соработка со Европската комисија, тие беа дополнително рафинирани во Европски контекст често нарекувани како методологијата Делфи[2].
Комбинацијата на индикаторите претставува веројатноста за случај на принудна работа и трговија со луѓе. Индикаторите вклучуваат ропство поради долг, задржување на документи за идентификација, задржување и неплаќање на платите, измама или лажни ветувања, финансиски казни, закани за присилно отстранување и ограничувања на слободата на движење.
Индикаторите го илустрираат размислувањето зад аргументацијата дека трговијата со луѓе и принудната работа треба да се гледаат заедно како континиум на трудова експлоатација која се движи од пристојна работа до принудна работа.[3] Исто така и да се види заштитата од сите форми на експлоатација заедно како континиум, како начин да се прекине процесот кој води кон принудна работа и спречување на идни злоупотреби. Трговијата со цел трудова експлоатација не може да се види, ниту да и се пристапи како изолиран проблем, бидејќи претставува збир на сериозни кршења на човековите права. Во однос на Основните стандарди на труд[4], работниците во ситуација на принудна работа страдаат од дискриминација, нивниот статус во однос на престој може да влијае врз правото на слобода на здружување и колективно договарање, а во некои случаи тие дури и може да бидат малолетни. Други повреди на правата вклучуваат не исплаќање или задоцнето плаќање на платите, плати кои се под минималната загарантирана плата, повреди на здравјето и безбедносните прописи, социјалните права, безбедност, итн. Сите овие елементи се различни аспекти на трговијата со луѓе за трудова експлоатација. На принудната работа , исто така треба да се гледа повеќе како процес отколку само како статичка врска. Работници не стануваат принудни работници преку ноќ, туку постепено се зголемува нивната принуда. На пример ранливоста на мигрантите често се зголемува со текот на времето бидејќи тие се под притисок да ги отплатат долговите, или доколку тие се предмет на имиграциона контрола и изнуда од криминални мрежи. Покрај тоа, работодавците често го ,,тестираат” отпорот на работниците пред да ги притиснат во поекстремни експлоататорски ситуации. Би можело да се размислува за овој процес како постојано стеснување на лавиринт каде што моќта на работникот за донесување одлуки на крајот потполно е изгубена.[5]
Многу доселеници се измамени од лажни ветувања за вработување во странство од страна на посредници, агенции, или неформални или криминални мрежи. За да го платат надоместокот за вработување, тие се принудени да земат на заем од семејството, пријателите, нивните агенти (посредници) или иден работодавач. По пристигнувањето, по одбивањето на нереално зголемените трошоци за храна, сместување и други основни потреби, остатокот од платата не е доволно за да заштедат пари, да го отплатат долгот, или да испратат дома како што и многумина планирале да го сторат уште од самиот почеток. Овие практики (на должничко ропство) ги држат мигрантите врзани за нивните работодавци принудувајќи ги да ја работат истата работа и под истите супстандардни услови. Работниците кои завршуваат во принудна работа не се нужно не документирани или непријавени работници. Многу влегуваат во земјата легално со дозвола за работа или се државјани од самиот почеток. Фактот дека работниците се тргувани во принудна работа во нашите економски сектори неизбежно наметнува да се дебатира за нерегулираниот глобален пазар на труд и моменталната состојба на заштита на правата на работниците. Дерегулацијата на пазарите на труд и намалување на социјалната заштита, како стратегија за зголемување на конкурентноста во глобалната економија има деформирачко влијание на работниот однос. Овој тренд на непостојаното вработување, неформализација и индивидуализација на трудот и вработувањето создаде амбиент кој сега се чини дека е плодна почва за сите видови на злоупотреба, вклучувајќи екстремни ситуации на принудна работа и трговија со луѓе.

Ропство
Ропството според конвенциите на ООН се дефинира како: ,,статус или состојба на лице врз кого се врши било кое или сите од овластувањата поврзани со правото на сопственост”. [1] Ропство е многу повеќе од принудна работа. Сите ропства вклучуваат принудна работа, но не сите случаи на принудна работа вклучуваат ропство. Меѓународната забрана на ропството е апсолутна, не постојат исклучоци (како што постојат за принудната работа). Ропството е институција во која господарот на робови ги користи своите права на сопственост преку уништување на човековата личност односно лицето како носител на правата и го сведува робот (лицето) на предмет, без права. Ропството се смета за комплетен систем на сопственост.  
За повеќе информации-Ропство. 

Должничко ропство (или ропска работа)
Дополнителната Конвенцијата на ООН за укинување на ропството, трговијата со робови и институциите и практики слични на ропство го вклучува должничкото ропство како практика слична на ропство. Должничкото ропство, како што се вели е статус или состојба што произлегуваат од залог на должникот на своите лични услуги или на оние на лицето под негова контрола како гаранција за долгот, доколку вредноста на тие услуги ако разумно проценети не се користат кон ликвидација на долгот или должината и природата на тие услуги не се соодветно ограничени и ,,дефинирани” (Дополнителна Конвенцијата на ООН, чл. 1) 
За повеќе информации- Должничко ропство

Принудна работа
Меѓународниот инструмент за решавање на принудната работа е во рамките на МОТ, која е специјализирана агенција на ООН.[1] Нема посебна конвенција на ООН за принудна работа, но конвенцијата на ООН за граѓански и политички права ги забранува повеќето форми на ,,принудна работа”. [2] МОТ Конвенцијата за принудната работа бр. 29 ја содржи следнава дефиниција: Принудна или задолжителна работа е секоја работа или служба која е наложена од кое било лице под закана за каква било казна и за која тоа лице не се понудило доброволно.[3]
Средството за казна вклучува закани за физичко насилство врз работникот или роднините, физички притвор и негирањето на правата[4]. Забраната за принудна работа на Конвенцијата не е апсолутна (со оглед дека забраната на ропство е апсолутна), бидејќи се дозволени одредени форми на принудна работа за (а) воена служба, (б) кога тоа е дел од ,,вообичаените граѓански обврски на граѓаните, “(в) осуда за вршење труд за некој јавен орган, (г) кога е потребно во ,, итни случаи “и (д),, ситни комунални услуги “од страна на членовите на заедницата за заедницата (Конвенцијата на МОТ бр. 29, чл. 2.2). Подоцна Конвенцијата на МОТ, исто така, забранува употребата на принудна работа за политички и економски цели или како средство за трудова дисциплина, или казна. [5]Важно е да се напомене дека, сепак, двете конвенции не забрануваат употреба на трудот на затвореници; тие само поставуваат ограничувања на неговата употреба. Историски, владите користеле принудна работа за јавни проекти како изградба на патишта и сл. 
За повеќе информации-Принудна работа

[1] МОТ е основана во 1919 година, во пресрет на деструктивната војна да продолжи со визијата врз основа на премисата дека универзален траен мир може да се постигне само ако се заснова на социјална правда. МОТ стана првата специјализирана агенција на ОН во 1946 година. [2] (ICCPR , член. 8,3).[3] За законското значењето на принудна работа, види МОТ 2009 (б).[4] (МОТ 2005, 5).[5] (Конвенцијата на МОТ бр 105, чл. 1). [1] (Ропство Конвенцијата на ОН, член 1 (1).)[1] Понатаму во текстот ке се користи кратенката ОН [2] ILO/European Commission (2009): Operational indicators of THB; Results from a Delphi survey implemented by the ILO and the European Commission. Geneva:ILO [3] Skrivankova К., 2011 Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation, JRF programme paper: Forced Labour, November 2011 [4] ILO Core Labour Standards: 1949 Right to Organise and Collective Bargaining Convention No. 98, 1930 Forced Labour Convention No. 29, 1957 Abolition of Forced Labour Convention No. 105, 1951 Equal Remuneration Convention No. 100, [5] B. Andrees, Forced Labour and Trafficking in Europe: How People are Trapped in, Live through and Come out (Working paper ILO, Geneva, 2008) p. 22.

 • ЈАВЕН ПОВИК до граѓански организации за доделување грантови краен рок 14.09.2018

  Проектот „Стратешко партнерство за развивање социјална агенда за промена: Препознај, почитувај и остварувај права“ финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта/Ла Страда, отвора јавен повик до граѓанските организации (ГО) за доделување грантови.

  Програмата за доделување грантови придонесува за главната цел на проектот, односно да го подобри граѓанскиот активизам и да ги зголеми капацитетите на организациите на граѓанското општество да станат активни чинители во подобрувањето на политиките за развој на човековите права и владеење на правото.

  Програмата ќе ги поддржи националните ГО во спроведувањето на целни локални активности за застапување кои ќе придонесат кон националните напори за подобрување на политиките и практиките на јавниот сектор, а кои ќе имаат одржливи резултати.

  Преку  грантовите ГО ќе се залагаат и ќе спроведуваат независно и објективно следење и истражување, развој на политики и ќе влијаат на процесите на донесување одлуки во јавноста. Преку повикот се очекува да се изградат транспарентни и одговорни граѓански организации, кои ќе го претставуваат гласот на граѓаните.

  Граѓанските организации ќе имаат можност да ја градат мрежата на своите партнери, соработници, поддржувачи и донатори за да обезбедат долгорочно одржување на нивните активности преку кои придонесуваат за јавниот интерес и остварувањето на сопствените мисии и визии. 

  Дополнително, оваа програма е креирана на начин што ќе овозможи ГО да ги градат своите капацитети  особено во поглед на собирање податоци, анализа, мониторинг и застапување. Низ проектниот циклус се очекува грантистите да ги прошират и своите капацитети и способности за управување со грантови финансирани од ЕУ.

  Право на учество согласно критериумите за подобност имаат домашни граѓански организации формирани согласно Законот за здруженија и фондации што се регистрирани најмалку шест месеци пред објавата на овој повик.

  Рокот за поднесување на апликациите е најдоцна до 14.09.2018 до 16 часот (до овој рок апликацијата треба да e поднесена до Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе- Отворена порта/Ла Страда - Скопје). Апликациите се доставуваат во еден примерок по пошта, курир или лично на адреса: ул.Сава Ковачевиќ 1а, 1000 Скопје. Секој апликант може да достави само една апликација во рамки на повикот. Апликантите можат да бидат ко-апликанти во една друга апликација. Минималната сума за која може да се аплицира е 307 250,00 ден, а  максималната 491 600,00 ден.

  Целокупни информации за целите, активностите, критериумите за доделувањето на грантовите, се наоѓаат во програмата. Дополнителни информации и прашања се поставуваат на e–mail: lastrada@lastrada.org.mk согласно насоките во упатството за апликанти.

  Согласно Јавниот повик, апликантите доставуваат:

   

  Сите потребни документи се достапни за преземање од www.lastrada.org.mk

  Се замолуваат ГО да го проследат овој повик до сите заинтересирани соработници формирани согласно Законот за здруженија и фондации. Информативни  средби  во врска со повикот ќе се оддржат во два града.

  Дознајте повеќе!
 • Регионална работилница за практична употреба на Унифицирани Стандардно Оперативни Процедури

  Регионална работилница за практична употреба на Унифицирани Стандардно Оперативни Процедури за прекугранична координација и соработка за заштита на жртвите и   потенцијалните жртви на трговија со луѓе, со посебен фокус на децата организирана од   Здружението на граѓани Отворена Порта Ла Страда Македонија.

  Работилницата се спроведува во рамки на проектот “Подобрување на сервисите и   подигнување на свеста за борба против трговијата со луѓе на Балканот, Албанија, Македонија, Црна Гора и Косово“, финансиран од Соединетите Американски Држави, преку Ј/ TiP програма.

  Дознајте повеќе!
 • Заштита на бегалците и мигрантите преку информирани и сензибилизирани заедници

                

  Како  дел од проектот “Заштита на бегалците и мигрантите преку информирани и сензибилизирани заедници”, Отворена Порта спроведоа  8 форум театри со младите и пошироката јавност со цел да се ​​зголеми света кај заедницата особено кај младите за положбата на бегалците и мигрантите во нивниот процес на миграција и тешкотиите со кои тие се соочуваат во земјите на транзитирање и прием.

  Форум театрите се спроведоа во 8 основни училишта во Македонија и тоа во: Куманово, Кавадарци, Демир Хисар, Битола, Ново Маало-Струмица, Василево-Струмица и Скопје. За време на овие настапи децата не само што беа пасивни гледачи, туку и имаа можност да учествуваат во некои сегменти на претставата и да дадат сопствени мислења и решенија за можните начини за спречување на трговијата со луѓе.

  Проектот е имплементиран од страна на Отворена порта/Ла Страда и е поддржан од проектот “Capacity development for Selected actors working with asylum seekers in Serbia and Macedonia”, кој е воспоставен од German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), а имплементиран од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

   

  Дознајте повеќе!
 • ЕФИКАСНА АСИСТЕНЦИЈА И УПАТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОС УСЛУГИТЕ

  Отворена порта / Ла Страда на 13-14 јуни.2018, спроведе дводневна обука наречена "ЕФИКАСНА АСИСТЕНЦИЈА И УПАТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОС УСЛУГИТЕ"", во соработка со  3 линии за помош: СОС линија за проблеми со зависноста од дрога, СОС линија за деца и адолесценти и СОС линии за жртви на семејно насилство.

  Целта на обуката беше да се зајакнат капацитетите на СОС операторите и дополнително да се создаде група на волонтери кои што ќе имаат соодветни знаења и вештини за обезбедување на емоционална поддршка, советување и упатување.

                  

  Дознајте повеќе!
 • Градење на капацитетите на давателите на услуги за директна поддршка на жртвите на насилство

  На 26 и 27 април 2018 , Отворена Порта спроведе обука на тема „Градење на капацитетите на давателите на услуги за директна поддршка на жртвите на насилство“.24 професионалци, психолози и социјални работници ги зголемија своите  знаења и вештини за работа со жртви на насилство.

    

  Дознајте повеќе!
 • ToR national consultant for action plan and training on the Unified SOPs Macedonia
  Дознајте повеќе!
Видеа
 • МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
  МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
 • Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
  Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
 • КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
  КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
 • Спречи, Заштити, Надомести
  Спречи, Заштити, Надомести
 • Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
  Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
 • Банер Хана
  Банер Хана
Донатори
Top