Институционална рамка

Кои институции се задолжени за справување со трговијата со луѓе во Македонија?

На национално ниво во 2001 година, беше поставена Национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција (НК) со задача да ја координира работата на сите институции вклучени во процесот на превенција, заштита и истрага на трговијата со луѓе. На чело на оваа комисија стои национален координатор.

Во рамките на НК во 2003 година се оформи Секретаријат - тело одговорно за прифаќање и имплементација на одлуките на Националната комисија кое  вклучува претставници на меѓународни организации, невладини организации, амбасади и владини тела.
Дел од НК е и подгрупа за деца - жртви на трговија, формирана во 2003 година, со цел, да се приспособи работата на комисијата кон потребите на оваа чувствителна категорија жртви, и да се стави посебен акцент на превенцијата на трговија со деца и подобрување на заштитата на малолетните жртви.
Понатаму, во 2009 година беше воспоставено ново тело Национален известувач, чија примарна улога е надгледување на  целокупните активности за борбата против трговија со луѓе. Ова тело како што беше предвидено во Националниот акциски план е  одговорно за собирање и анализа на податоци (квалитативни и квантитативни информации) за пошироки теми поврзани со трговијата со луѓе во контекст на превенција, заштита и кривично гонење. Воедно, една од улогите на оваа функција ќе биде и следење и мониторирање на имплементацијата на стандардните оперативни процедури.

Националниот механизам за упатување (НМУ) функционира во рамките на Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика (МТСП) од 2005 година, со цел, да обезбеди идентификација, помош и заштита на жртвите на трговија, независно дали се работи за малолетно или возрасно лице.
Примарна цел на оваа канцеларија е да ја координира работата на 58 професионалци (социјални работници) од 27 центри за социјална работа (ЦСР) низ Македонија и да соработува со сите служби вклучени во процесот на заштита на жртвите.

Дополнително РМ е дел од Транснационалниот механизам за упатување (ТРМУ) којшто го поврзува целиот процес на упатување од првична идентификација до враќање и помош во земјите на транзит, земји на дестинација и земји на потекло, вклучувајки соработка помеѓу различни владини институции и невладини организации.


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА, ПРОГРАМА И ПРОЦЕДУРИ
Дали постојат стратегии и програми во Македонија?

Македонската влада неодамна усвои Национална  стратегија и Акциски план за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција како и Акцискиот план за борба против трговијата со деца во Република Македонија  за периодот  2009-2012 година (НАП).
Стратегијата ги одредува стратешките приоритети за борба против трговијата со луѓе, дефинира задачи на одговорните институции, ги усогласува меѓуинституционалните активности како на локално така и на регионално ниво, обезбедува подобрување на квалитетот на услугите наменети за жртвите, интензивира истрага, кривично гонење и осудување на сторителите.
Акцискиот план има за цел да планира координирани активности на сите засегнати страни и актери но, исто така, да обезбеди широка политичка и финансиска поддршка за имплементација на активностите предвидени со планот. Во дополнување на овој документ е изготвен и Акциски план за борба против трговија со деца. Документот е јасен и воспоставува јасни цели со реални временски рамки.

Во првите месеци од 2008 година, Владата ги усвои Стандардните оперативни процедури за постапување со жртвите на трговија со луѓе (СОП) кои имаат за цел да обезбедат поддршка и заштита на сите жртви на трговија со луѓе преку еден опширен чекор по чекор пристап кој се заснова на човековите права. Воедно СОП предвидуваат институционализирана рамка за соработка која во фокусот ќе ги има жртвите на трговија со луѓе (ТЛ). СОП вклучува преземање на специфични мерки во следниве области: Идентификација и упатување, Непосредна грижа и помош, Враќање, Реинтеграција и Кривична постапка. 

Документи за идентификација и заштита на жртви на трговија со луѓе


 

 • РЕЗУЛТАТИ од избор за најдобра новинарска статија на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  РЕЗУЛТАТИ од  избор за најдобра новинарска статија на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  На ден 17.10.2017, во просториите на Отворена Порта во Скопје се одржа состанок на членовите на стручното жири за избор на најдобра новинарска статија на тема „Трговија со луѓе“ на кој што се разгледуваа апликациите пристигнати за време на конкурсот. На јавниот повик имаа можност да конкурираат сите заинтересирани новинари од печатени и електронски медиуми до 5 октомври 2017, со една или  повеќе статии објавени во периодот од 1 декември 2016 до 30 септември 2017 година.

  Пристигнатите апликациите доставени за време на конкурсот ги разгледа и оцени независна жири комисија и притоа ја донесе следнава одлука:

  Прва награда

  Новинар: Стојанка Митреска

  Текст: “Примамливите огласи за работа можат да бидат и мачка во вреќа”

  Објавен: 30.09.2017

  Медиум: Плус Инфо

  Втора награда

  Новинар: Петар Клинчарски

  Текст: „Жртвите на трговија со луѓе - жртви на институционална негрижа“

  Објавен: 29.09.2017

  Медиум: 360 Степени

  Комисијата одлучи дека оваа година наместо трета награда додели посебна  награда за младите средношколци кои се пријавија на конкурсот и покажаа иницијатива и мотивираност за истражувања во областа на трговија со луѓе. Награда за младите средношколци: Стеван Богданов и Евгенија Атанасова

  Текст: “Трговија со луѓе – ропството на современиот свет”

  Објавен: 30.09.2017

  Медиум: Телевизија Стар

   

   

   

  Дознајте повеќе!
 • Огласот е затворен Оглас за ангажирање на консултант

    Огласот е затворен ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ
  Здружението за акција против насилоство и трговија со луѓе Отворена Порта распишува оглас за ангажирање на консултант за идентификација и проценка на потребите на младите во Гевгелија и недостатоците во локалната подршка за децата на кои што им се потребни специјализирани заштитин сервиси. За повеќе информации: ToR Consultant 19 07 2017 (2).pdf

   

  Дознајте повеќе!
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ЈАВНОТО ГЛАСАЊЕ ПРЕКУ ФЕЈСБУК

  ИЗВЕСТУВАЊЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ЈАВНОТО ГЛАСАЊЕ ПРЕКУ ФЕЈСБУК

   ПРОЕКТ ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ

  ИЗБОР НА НАЈДОБАР МУЛТИМЕДИЈАЛЕН

  ПРОИЗВОД НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  Мултимедијалниот производ со реден број 18 изработен од Валон Рамадани / Вулнет Рамадани / Дритон Синани / Мерал Јусуфи / Луан Дехари / Едон Јонузи / Арта Адеми / Бурим Рамадани / Петрит Ајдари / Рилинд Исени - Гимназија "Кирил Пејчиновиќ" - Тетово

  јавноста го избра за НАЈДОБАР МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ПРОИЗВОД НА ТЕМА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ со 13000 допаѓања. Победниците ќе добијат парична награда во вредност од 200 евра во денарска противредност. 

  Како дел од проектот ПРЕВЕНЦИЈА ОД ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ беше објавен конкурс за избор на најдобар мултимедијален продукт на кој што аплицираа 32 производи. Право на учество имаа младите на возраст од 14 до 23 години од  Р. Македонија здружени во тимови или индивидуално.  Учесниците имаа можност да конкурираат со еден или повеќе мултимедијалени производи..

  Сите 32 производи се постирани на страната https://www.facebook.com/Избор-на-најдобар-мултимедијален-производ на која што онлајн публиката го избра најдобариот мултимедијален производ со ставање на like на самото видео. Гласањето за најдобар мултимедијален производ започна на 1 јуни и заврши на  31 јуни 2017.

   Другите 3 (три) најдобри идеи ќе бидат селектирани од  стручно жири  и ќе бидат наградени со парична награда:

  • 1 награда од стручно жири- од 150 евра.
  • 2 и 3 награда од стручно жири- од 100 евра.

  На 21 јули 2017 ќе бидат објавени наградените производи од страна на стручното жири.

  До 5 август 2017 година победниците ќе ги добијат своите парични средства. 
  Официјалното доделување на сертификати за награди ќе биде дополнително организирано.

  Дознајте повеќе!
 • СОС линија за помош при трговија со луѓе

  Информирајте се за трговијата со луѓе на нашата СОС линија!

  Дознајте повеќе!
 • СОЗДАДИ НАДЕЖ Хуманитарен базар на ракотворби


  СОЗДАДИ НАДЕЖ е мотото под кое во очи на Светскиот ден на бегалците ќе се одржи продажен хуманитарен базар на ракотворби кои ги изработиле бегалци. 
  139 лица бегалци и мигранти изработија преку 100 парчиња накит, украси и слики како дел од 15 работилници за арт терапија одржани во транзитните центри Табановце и Винојуг, како и во прифатниот центар Визбегово. 
  Ракотворбите ќе бидат на продажба, а собраните средства ќе се употребат за поддршка на потребите на бегалците и мигрантите во Македонија.
  Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите, спроведен од Македонско здружение на млади правници во соработка со Отворена Порта - Open Gate: La Strada Macedonia ве кани да бидете дел од овој настан и да придонесете кон зајакнувањето на јавната свест за бегалците и кон добросостојбата на овие лица.
  USAID Macedonia #withrefugees #refugeeday 

  Дознајте повеќе!
 • Дознајте повеќе!
Видеа
 • МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
  МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
 • Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
  Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
 • КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
  КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
 • Спречи, Заштити, Надомести
  Спречи, Заштити, Надомести
 • Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
  Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
 • Банер Хана
  Банер Хана
Донатори
Top